Ознака на ЕУ на гумите

Во ноември 2012 година во Европа е воведена стандардна ознака за гумите за возилата:

Врз основа на три критериуми, ознаката на ЕУ на гумите дава информации за еколошките и за безбедносните карактеристики на гумата.

 • Безбедност
  Сигурното прилегнување при влажни услови е од клучно значење за безбедно возење.

 • Ефикасност на горивото
  Намалениот отпор при тркалање штеди гориво и ја намалува емисијата на СО2.

 • Бучава
  Ова е надворешната бучава што ја прави гумата и се мери во децибели.

Safety

Безбедност

Сигурното прилегнување при влажни услови е од клучно значење за безбедно возење. Перформансите се градирани во класи, од А до G (иако D и G во моментов не се користат). Разликата во должината на сопирањето на возилото меѓу гумите од класата А и од класата F може да биде дури 18 метри.

Fuel efficiency

Ефикасност на горивото

Намалениот отпор при тркалање штеди гориво и ја намалува емисијата на СО2. Гуми од класата А даваат најдобра ефикасност на горивото, при што секоја следна класа до G ја зголемува потрошувачката на енергија за од 0,42 до 0,56 mpg за автомобил што има mpg.

Noise

Бучава

Ова е надворешната бучава што ја прави гумата и се мери во децибели.
Колку што повеќе се пополнети лентите што се прикажани на ознаката, толку гумите се побучни.

 

Ве молиме, размислете

Реалните заштеди на гориво и безбедноста на патот значително зависат од однесувањето на возачите, а особено од следново:

 • со еко-возење може значително да се намали потрошувачката на гориво,
 • притисокот на гумите треба редовно да се проверува за да се оптимизираат прилегнувањето на влажни патишта и перформансите за ефикасност на горивото,
 •  а секогаш треба строго да се почитува и должината на сопирање. 

За што уште треба да се размислува кога се избираат нови гуми?

Ознаката на ЕУ за гумите е дизајнирана така што да покаже информации во однос на три критериуми. Меѓутоа, има многу други важни фактори на перформансите за кои треба да се размислува, вклучувајќи:

 • Отпорност на аквапланинг

 • Стабилност при возење

 • Прецизност на ракување и управување

 • Издржливост

 • Перформанси при сопирање

 • Можности во зимски услови

Има најмалку 11 релевантни фактори што ги вклучуваат стандардните тестови за гуми, покрај критериумите за ознаката.

Производителите на автомобили поставуваат многу високи стандарди за сите овие фактори на перформансите, пред да ги одобрат гумите за своите нови возила.

Исто така, општо објавените тестови за гуми ги земаат предвид овие фактори на перформансите и, според тоа, и натаму се одличен извор на независни информации во однос на вкупните перформанси на една гума.Дополнителни информации:

Тема за ознаки на гумите на официјалната интернет-страница на Комисијата на ЕУ: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label

 

Наша изјава за ознаката на ЕУ на гумите

 • Continental го поздравува воведувањето на европската ознака на гумите и подобрувањето на информациите за гумите за потрошувачите на местото на продажба.

 • До ноември 2012 година со ознаката сите потрошувачи ќе бидат информирани за ефикасноста на горивото, карактеристиките за безбедност и за нивоата на бучава на новите гуми.

 • Меѓу категориите, потрошувачката на гориво ќе се зголеми или ќе се намали за од 0,42 до 0,56 mpg, додека должината на сопирање што се бара на влажен пат од 50 mph ќе се зголеми или ќе се намали за 6 m.

 • Тестовите за гуми што ги спроведуваат списанијата за автомобили и натаму ќе бидат важен извор на информации за крајните потрошувачи бидејќи тие тестираат до 11 дополнителни карактеристики на производите што се релевантни за безбедноста, покрај трите критериуми што се прикажани на ознаката.

 • Во зима стануваат важни други критериуми за перформанси на гумите, а тие не се вклучени во ознаката. При купувањето зимски гуми возачите треба да консултираат алтернативни објавени извори, како што се тестови за гуми, совети од продавачот, материјали од производителот итн. 

 • За дополнителни информации контактирајте го вашиот специјализиран претставник за гуми или одете на www.tyre-label.com

Since 1915.
General Tire. A brand of Continental.