Директна линија за усогласување со регулативата и борба против корупцијата

Корпоративниот дух и етиката на Continental (на пример, интегритет, чесност и усогласеност со законот) се документирани во кодексот на однесување, во BASICS и во насоките за корпоративно управување. Нашата корпоративна култура се заснова врз овие вредности.Линк до директната линија за усогласување со регулативата и борба против корупцијата (надворешна интернет-страница)

Since 1915.
General Tire. A brand of Continental.